بيانيه مديريت شركت موكت فيروزه يزد :

شركت موكت فيروزه يزد (سهامي خاص) با هدف توليد انواع موكتهاي بي بافت اعم از كبريتي و مخمل ساده و طرحدار، كفپوشهاي گوناگون صنايع خودروسازي و برخي ديگر از انواع لايه هاي منسوخ نبافته در شهرك صنعتي مهريز تاسيس شده است. چشم انداز مجموعه مديريت، توليد انواع موكت و لايي منسوج نبافته ساده و طرحدار و كفپوشهاي صرف در صنعت خودرو است و در اين راستا اهتمام خاصي به امكان رقابت در بازارهاي صادراتي وجود دارد.


بدينوسيله مديريت و پرسنل شركت موكت فيروزه يزد متعهد مي گردند كه:


1- كليه الزامات مرتبط با توليد محصولات خود را شناسائي و درك نموده و آنها را در جهت توليدي با كيفيت برتر منطبق نمايند.

2- در تمامي سطوح شركت، شناخت خواسته هاي مشتريان را به همراه رضايت آن ها درتعامل مثبت با آنان در اولويت كاري خود قرار دهند.

3- نسبت به بهبود مداوم فرآيندهاي كاري در همه سطوح ممارست نمايند .


لذا در اجراي اين سياستها شركت موكت فيروزه يزد نسبت به ايجاد، استقرار و برقرار نگه داشتن سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO9001:2008 اقدام نموده است. مديريت ارشد شركت نسبت به رعايت الزامات استاندارد فوق در كليه سطوح سازمان پافشاري دارد و از كليه كاركنان انتظار دارد كه تلاش لازم را دراين جهت داشته باشند.