موكت مخمل طرح نسیم
موكت مخمل طرح نسیم
حداکثر عرض موکت 4 متر رول 25 متری