انجمن صنايع نساجي ايران

انجمن صنايع نساجي ايران يك تشكل صنفي مستقل و غير دولتي است كه حسب تبصره 5 ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران بوجود آمده است. مركز اصلي انجمن تهران ميباشد، البته امكان ايجاد شعب در ساير نقاط نيز در اساس نامه پيش بيني شده است.

در حال حاضر اين انجن داراي قريب به چهارصد عضو در زمينه هاي مختلف صنعت نساجي از جمله: ريسندگي و بافندگي پنبه اي، پشمي، نيمه فاستوني و فاستوني؛ پتوبافي؛ فرش ماشيني؛ موكت؛ منسوجات بي بافت؛ الياف و نخ هاي مصنوعي؛ نخهاي اكريليك؛ نخهاي B.C.F؛ نخهاي هايبالك؛ مواد تعاوني نساجي؛ ساخت ماشين آلات و قطعات يدكي مي باشد كه حسب نياز هر يك از اعضا بر مبناي توليداتشان در يكي از كميته هاي تخصصي انجمن عضويت دارند.

اهداف اين انجمن عبارتند از:

1. حمايت از صنعت نساجي و فرآورده‌هاي آن و نيز كوشش براي جلوگيري از رقابتهاي نامشروع نسبت به آن.

2. سعي در بهبود كيفي توليدات كارخانجات و واحدهاي نساجي كشور.

3. كوشش در معرفي توليدات صنايع نساجي كشور به بازارهاي داخلي و بين‌المللي با توجه به اصل حمايت معقول و منطقي از مصرف كنندگان و ساير خريداران توليدات صنعت نساجي كشور.

4. ترغيب اعضاي انجمن و نيز ساير واحدهاي صنايع نساجي كشور به اجراي مقررات و ضوابط مربوط به استانداردهاي ملي و بين‌المللي، با استفاده از تكنولوژي پيشرفته و مواداوليه مرغوب در توليد فرآورده‌هاي نساجي با كيفيت قابل رقابت در بازارهاي بين‌المللي.

5. جلوگيري از رقابتهاي ناسالم بين كارخانجات و واحدهاي عضو و رفع اختلاف حادث در اين زمينه از طريق داوري و سعي درايجاد حسن تفاهم و تشريك مساعي بين آنان.

6. تشريك مساعي با كارخانجات و واحدهاي عضو و حمايت از مصالح و منافع آن در برابر فروشندگان مواد اوليه و ماشين‌آلات و سعي در متقاعد ساختن طرفين به انجام تعهدات قانوني و قراردادي بين آنان.

7. بررسي و شناخت مسائل نيروي انساني و روابط كار و تنظيم روشهاي مناسب براي تأمين نيروي انساني موردنياز و كوشش در اجراي آن در صنايع نساجي.

8. پژوهش به منظور انتخاب و تنظيم روشهاي مديريت علمي و فني مديريت مطلوب براي صنايع نساجي ايران.

9. فراهم آوردن فرصتها و امكانات لازم براي مديران صنايع نساجي به منظور ايجاد ارتباط و تفاهم و مبادله اطلاعات و تجربيات خود با يكديگر.

10. سعي در ترويج اعتقاد به ضرورت آموزشهاي فني و حرفه‌اي، مديريتي به منظور بالابردن آگاهي‌هاي نيروي انساني شاغل در صنايع نساجي كشور و ارتقاء كيفيت كار و بالابردن مهارت و بهره‌وري و كارآيي و كارآفريني در صنايع نساجي.

11. انتشار انواع كتب و نشريات علمي و فني در زمينه صنايع نساجي كشور با تحصيل مجوز از وزارت ارشاد و ساير مراجع قانوني.

12. استفاده از آزمايشگاههاي موجود در صورت لزوم، ايجاد آزمايشگاههاي جديد براي كنترل كيفيت مواداوليه و توليدات صنايع نساجي كشور.

13. عضويت در موسسات و سازمانهاي بين‌المللي فعال در زمينه صنعت نساجي و شركت در كنفرانسهاي علمي در سطوح بين‌المللي.

14. مبادله اطلاعات علمي و فني مربوط به صنعت نساجي با مراكز مذكور به منظور استفاده از پيشرفتهاي علمي نوين در صنعت نساجي كشور.

15. تشكيل مراكز اطلاع رساني، جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به صنايع نساجي با ارتباط مرزي و برون مرزي، عرضه خدمات مورد نياز به اعضاي انجمن در قبال دريافت هزينه‌هاي مربوطه.

16. تأسيس مراكز آمار و اطلاعات فني، بازرگاني و خدماتي و اعتباري در زمينه صنعت نساجي نيز كوشش در حل و فصل مشكلات مربوط به موارد مذكور.

17. ايجاد زمينه همكاريهاي علمي بين اعضاء در ايجاد شركتها و موسسات بانكي و با رعايت قوانين موضوعه.

18. فراهم نمودن موجبات كمك به موسسات آموزشي و پژوهشي در زمينه صنعت نساجي و نيز استفاده از كمكهاي علمي و فني و مالي، ملي و بين‌المللي به منظور تحقق اهداف انجمن.

19. همكاري و تشريك مساعي با وزارت صنايع و ساير سازمانهاي ذيربط در تنظيم برنامه‌هاي علمي و فني و مالي و اعتباري لازم جهت كارخانجات موجود و نيز اظهارنظر نسبت به صدور اجازه تأسيس واحدهاي جديد نساجي.

20. همكاري و هماهنگي با وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اقتصادي، بانكها و موسسات اعتباري، بخش عمومي و نيز ساير سازمانهاي كارآفريني بخش خصوصي از قبيل اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، بخش‌هاي بازرگاني و خدماتي در زمينه ايجاد تسهيلات براي صنايع نساجي كشور، رفع مشكلات ناظر بر توليد، توزيع، صادرات، واردات و كوشش در جلوگيري از بروز هر گونه بحران در صنعت نساجي.

21. كمك به انجام خدمات بازرگاني، در زمينه بازاريابي، صادرات منسوجات داخلي از طريق ترتيب دادن نمايشگاههاي اختصاصي داخلي و بين‌المللي و شركت در نمايشگاههاي مذكور در سطوح ملي و بين‌المللي.

22. هماهنگي و تشريك مساعي با وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان‌هاي كارگري و كارآفريني به منظور اجراي صحيح قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي و رفع مشكلات حادث از تفسير مقررات موضوعه.

23. كمك به واحدهاي عضو در انعقاد پيمان‌‌هاي جمعي كار.

24. جمع‌آوري و بررسي قوانين، مقررات، آئين نامه‌ها و لوايح قانوني مرتبط با صنايع نساجي، تهيه و تدوين نظرات اصلاحي و مشورتي براي تسليم به مراجع و مقامات ذيصلاحيت دولتي و قانونگذار، همكار و تعاطي افكار در تدوين مقررات قوانين مورد نياز.

25. ايجاد دفتر فني به منظور كسب آخرين اطلاعات مربوط به قيمت مواد اوليه و مواد شيميايي و قطعات يدكي و ارتباط با مراكز بزرگ صنعتي جهان به منظور كسب آخرين اطلاعات علمي و فني در صنعت نساجي و هدايت صاحبان صنايع نساجي از طريق انتشارات انجمن و تشكيل سمينارهاي لازم.

26. ايجاد ارتباط با تشكل‌ها و سازمان‌هاي كارگري و كارآفريني واحدهاي صنعتي و همكاري و تعاطي افكار با آنان در زمينه مسائل نيروي انساني.

27. سعي در برقراري ارتباط لازم بين صنايع نساجي با دانشگاه‌ها، موسسات و همچنين مراكز تحقيقات و پژوهش‌هاي علمي و منظور اجراي طرح‌هاي آموزشي مشترك براي تدارك كادر متخصص مورد نياز در زمينه امور فني، مالي و اداري، تكنسين‌ها و استادكاران فني و نيز متخصصين مديريت و حسابداري صنعتي و همچنين اجراي تحقيقات علمي در زمينه ارتقاء علمي و كاربردي نيروي انساني در صنعت نساجي.

28. همكاري و تشريك مساعي با وزارت بازرگاني و مركز توسعه صادرات و ترغيب اعضاء انجمن به مشاركت و استفاده از برنامه‌هاي تنظيمي دولت در زمينه امور بازرگاني.

تاریخ انتشار: 1398/10/23