داخوياني بهرێوهبهري بهشدارگهي مووكيتي فيرووزهي يهزد :

بهشدارگهي مووكيتي فيرووزهي يهزد(هاوبهشێ گشتي)، به ئامانجي پێكهێناني ههمو جۆره مووكيتي بێ تهنراو كه بريتين له: مهخمهڵي خێڕ-خێڕ، ساكار و نهخشين(نهخشدار)، كهفپۆشي جۆراوجۆري پيشهسازي سهياره و ههندێكي تر له جۆره توێژگهلي (دهق) جۆڵايي نهكرراو له شارۆچكهي پيشهسازي مێهريز پێكهاتوه.

بهرچاوگهي كۆي بهڕێوهبهرايهتي: بهرههم هێناني ههموو جۆره مووكيت و توێژگهلي (دهق) جۆڵايي نهتهنڕاو ساكار و نهخشين(نهخشدار)، كهفپۆشي تايبهت به پيشهسازي سهياره كه بهم بۆنهوه بايهخێكي زۆر به مانهوه له كێبهركێي بازاڕي ناردراو ئهدرێت.

بهمجۆره بهڕێوهبهرايهتي و كارمهنداني بهشدارگهي مووكيتي فيرووزهي يهزد بڕيار ئهدهن:

  1. تهواوي پێداويستيهكان پێوهنديدار به بهرههم هێناني پيشهسازي جۆڵايي بناسرێن و تێبگان و بۆ گهيشتن بهرز كردنهوهي ئاستي چۆنيهتي بهرههمهكان كهڵكيان لێ وهربگيرێت.
  2. بهشدارگه له ههموو ئاستێكي، ناسين داخوازيهكاني كڕيار له گهڵ رازي بوونيان و هاوكاري باش لهگهڵيان به يهكهمايهتي كار خۆي ئهزانێ.
  3. سهبارهت به چاك بوونێ بهردهوامي ڕهوتي كار له ههموو ئاستێك ڕاهاتوويي بكات.

كهوابوو له ئهنجامي ئهم ڕامياريگهلهبهشدارگهي مووكيتي فيرووزهي يهزد سهبارهت به پێكهێنان، نيشتهجێ كردن و هێشتنهوهي نيزامي بهڕێوهبهري چۆنيهتي به پێي ستانداردي ستانداردهكاني ISO9001:2008كار ئهكات.

بهڕيوهبهري باڵاي بهشدارگه سهبارهت به لهبهرچاو گرتني پێويستيهكاني ستانداردي ئاماژه پێكراو له ههموو ئاستێكي خۆي پێداگري ئهكات و چاوهڕواني تێكۆشاني پێويست له ههموو كارمهندهكاني خۆي ئهكات.