ناساندني مووكيتي فيرووزهي يهزد :

بناخهي بهشدارگهي مووكيتي فيرووزهي يهزدله ساڵي 1370ي كۆچي ههتاوي، به ئامانجي بهرههمهێناني مووكيتي تافتيك به شێوازي تۆپ و لهتهقاڵي دانرا و له ساڵي 1371يكۆچي ههتاوي له شارۆچكهي پيشهسازي مێهريز له 25 كيلۆميتري ناوهندي پارێزگا و لهسهر ڕێگاي يهزد-بهندهرعهباس دهستي به كار كرد. قۆناخي ئهوهڵ پهرهپێداني بهشدارگه له ساڵي 1373ي كۆچي ههتاوي به بهرههم هێناني جۆرهكاني مووكيتي نهمهدي،خێڕ، ساكار و نهخشين (نهخشدار ) به بهرههم ههڵگري گهيشت. قۆناخي دوههمي پهرهپێداني بهشدارگه، له ساڵي 1378ي كۆچي ههتاوي به بهرههم هێناني جۆره توێژگهلي (دهق) جۆڵايي نهكراوي پيشهسازيو ههندێ له كهفپۆشي تايبهت به پيشهسازي سهياره دهستي پێكرد. ديسان له ساڵي 1386ي كۆچي ههتاوي قۆناخي سێههمي پهرهپێداني بهشدارگه كه تايبهت به بهرههمهكاني پيشهسازي سهيارهيه دهستي پێكرد.

ئهم بهشدارگه له سهرهتاوه تا ئێستابهئهندامايهتي بهردهوام له لێژنهي مووكيتي پيشهسازي جۆڵايي ئێران و يهكيهتي ههناردهكاراني پيشهسازي جۆڵايي و جلوبهرگي ئێران، له ههموو بازاڕهكاني وڵات و زۆربهي بازاڕهكاني دهرهوهي وڵات (بازاڕي ناردراوهيي) بهردهوام بهشداري كردوه.

كۆي بهرههمهكاني بهشدارگهي مووكيتي فيرووزهي يهزد، له ساڵي 1378ي كۆچي ههتاوي توانيي بڕووانامهي نێوونهتهويي بهڕێوهبهرايهتي ISO 9001:2000 بهدهست بێنێ، ئهم بڕووانامهي له ساڵي 1390 ي كۆچي ههتاوي به نڤيسياري نوێ ISO 9001:2008 به ئاستێكي بهرزتر گهيشت.

ئهم بهشدارگه ساڵانه 2.2ميليۆن ميتري چووارگۆش له جۆرهكاني مووكيتي تافتيك، 6 ميليۆن ميتري چووارگۆش له جۆرهكاني مووكيتي خێڕ- خێڕ و مهخمهڵي ساكار و نهخشين(نهخشدار)، 750 تون له جۆره توێژگهلي (دهق) جۆڵايي نهكرراو پيشهسازي و 2 ميليۆن ميتري چووارگۆش كهفپۆشي سهياره دهفرايهتي بهرههمي ههێه.

 بازاڕي ئامانجي ئهم بهشدارگهيه جگه له ههبوون له بازاڕي نێو وڵات، وڵاته دهراوسێهكاني رۆژههڵاتي وڵات كه بريتين له بهنگلادێش، نپاڵ، هيندووستان، پاكيستان، ئهفغانيستان و له لايكي ديكهوه وڵاتگهلي ئۆزبهكيستان، تاجيكستان، تۆركهمنستان، قڕقيزستان،ئازهربايجان، ئهرمهنستان، رووسيه و عێراق. ههروهها پێداچوونێكي باش له سهر وڵاتگهلي پهراوێزي خهليجي فارس و باكووري ئافريقا كراوه كه خوا يار بێت به گرتني نوێنهر بهرههمهكانمان بۆ ئهو وڵاتانه به ڕێ ئهكهين.

بۆ زانياري:له بهرههمهكاني ئهم بهشدارگهيه تهنيا بهرههمهكاني ههموو جۆرهكاني مووكيت و كهفپۆشي جۆراوجۆري پيشهسازي سهياره، بهرهو دهرهوي وڵات دهنێردرێت و ماوهي 10 ساڵي ڕابردوو دا (پێش 1390 ي كۆچي ههتاوي) زۆرتر له 50 ميليۆن دۆلار بهرههم بۆ وڵاتاني ئامانج بهڕێ كراوه.

بۆ زانياري زۆرتري بهكارهێنهراني بهڕێز(مووكيتي فيرووزه) و ههروهها بۆ زۆر كردنهوهيزانستيان سهبارهت به چۆنيهتي بهكارهێنان و پاراستني بهرههمهكان پێوهنديه گشتيهكان ئهم بهشدارگه له ساڵي 2005ي زاييني رێكارنامهگهلێكي شياو به سێ زماني ئينگليزي، فارسي و عهرهبي له سي دي تۆمار كرا، كهڵك وهرگرتن لهم بهرههمه خۆڕاييه و خوازياران ئهتوانن ئهم بهرههمه ههم له ڕێگاي نوێنهراني فرۆش و ههم ئادرسي ئينترنتيهوه  www.firouzeh-mfg.comبه دهست بێنن.