ئامانجي سهرهكي چۆنيهتي بهشدارگهي مووكيتي فيروزهي يهزد :
  1. باش كردنهوهي چهند و چۆني بهرههمهكان به ڕاگرتني خوارترين ئاستي چۆنيهتي خوازراو.
  2. پهرهپێداني بازاڕي ئامانج و پێكهاوردني بازاڕي نوێ له ناو و دهرهوهي وڵات (ناردراوهيي).
  3. باش كردنهوي سيستهمي بهڕێوهبهري چۆنيهتي.
  4. بهرز كردنهوهي ئاستي رازي بووني كڕيارگهل.