كهفپۆشهكاني ئوتومبيل
كهفپۆشهكاني ئوتومبيل: بهشدارگهي مووكيتي فيرووزه، بهرههم هێنهري مووكيتي نمهدي له ئهندازه و قورسايي جۆراوجۆر تايبهت به كهفپۆشي ئوتومبيله. مووكيتگهلي چێكراو ئهم بهشدارگهيه، له بهشه جۆراوجۆرهكاني موتور، تهخت و ميچي ئوتومبيل به كار دێت.