موكت مخمل طرحدار ترنج فيروزه

عنوان

شرح

کد

نام محصول و رنگ

ترنج فیروزه شکلاتی

305

نام محصول

ترنج فیروزه

300

نام رنگ

شکلاتی

05

عرض های متعارف

2, 3, 3.66 & 4 meters

طول رول

رول 25 متری (Roll 25 meter)

عرض موکت

حداکثر عرض موکت 4 متر می باشد

ترنج فیروزه شکلاتی : 305
ترنج فیروزه شکلاتی : 305
ترنج فیروزه قهوه ای : 310
ترنج فیروزه قهوه ای : 310
ترنج فیروزه آبی : 315
ترنج فیروزه آبی : 315
ترنج فیروزه گلبهی : 320
ترنج فیروزه گلبهی : 320
ترنج فیروزه گلی : 325
ترنج فیروزه گلی : 325
ترنج فیروزه کرم : 330
ترنج فیروزه کرم : 330
ترنج فیروزه طوسی : 335
ترنج فیروزه طوسی : 335
ترنج فیروزه زرشکی : 340
ترنج فیروزه زرشکی : 340
ترنج فیروزه کاکائوئی : 345
ترنج فیروزه کاکائوئی : 345
ترنج فیروزه سبز یشمی : 350
ترنج فیروزه سبز یشمی : 350
ترنج فیروزه هلوئی : 355
ترنج فیروزه هلوئی : 355
ترنج فیروزه یاسی : 360
ترنج فیروزه یاسی : 360
ترنج فیروزه شکلاتی