موكت مخمل طرحدار شروين

عنوان

شرح

کد

نام محصول و رنگ

شروین شکلاتی

505

نام محصول

شروین

500

نام رنگ

شکلاتی

05

عرض های متعارف

2, 3, 3.66 & 4 meters

طول رول

رول 25 متری (Roll 25 meter)

عرض موکت

حداکثر عرض موکت 4 متر می باشد

شروین شکلاتی : 505
شروین شکلاتی : 505
شروین قهوه ای : 510
شروین قهوه ای : 510
شروین آبی : 515
شروین آبی : 515
شروین گلبهی : 520
شروین گلبهی : 520
شروین گلی : 525
شروین گلی : 525
شروین کرم : 530
شروین کرم : 530
شروین طوسی : 535
شروین طوسی : 535
شروین زرشکی : 540
شروین زرشکی : 540
شروین کاکائوئی : 545
شروین کاکائوئی : 545
شروین سبز یشمی : 550
شروین سبز یشمی : 550
شروین هلوئی : 555
شروین هلوئی : 555
شروین یاسی : 560
شروین یاسی : 560
شروین شکلاتی