موكت مخمل طرحداركيان

عنوان

شرح

کد

نام محصول و رنگ

کیان شکلاتی

905

نام محصول

کیان

900

نام رنگ

شکلاتی

05

عرض های متعارف

2, 3, 3.66 & 4 meters

طول رول

رول 25 متری (Roll 25 meter)

عرض موکت

حداکثر عرض موکت 4 متر می باشد

کیان شکلاتی : 905
کیان شکلاتی : 905
کیان آبی : 915
کیان آبی : 915
کیان گلبهی : 920
کیان گلبهی : 920
کیان گلی : 925
کیان گلی : 925
کیان کرم : 930
کیان کرم : 930
کیان طوسی : 935
کیان طوسی : 935
کیان زرشکی : 940
کیان زرشکی : 940
کیان کاکائوئی : 945
کیان کاکائوئی : 945
کیان سبز یشمی : 950
کیان سبز یشمی : 950
کیان هلوئی : 955
کیان هلوئی : 955
کیان یاسی : 960
کیان یاسی : 960
کیان شکلاتی