موكت مخمل طرحدار بهار

عنوان

شرح

کد

نام محصول و رنگ

بهار شکلاتی

805

نام محصول

بهار

800

نام رنگ

شکلاتی

05

عرض های متعارف

2, 3, 3.66 & 4 meters

طول رول

رول 25 متری (Roll 25 meter)

عرض موکت

حداکثر عرض موکت 4 متر می باشد

بهار شکلاتی : 805
بهار شکلاتی : 805
بهار قهوه ای : 810
بهار قهوه ای : 810
بهار آبی : 815
بهار آبی : 815
بهار گلبهی : 820
بهار گلبهی : 820
بهار گلی : 825
بهار گلی : 825
بهار کرم : 830
بهار کرم : 830
بهار طوسی : 835
بهار طوسی : 835
بهار زرشکی : 840
بهار زرشکی : 840
بهار کاکائوئی : 845
بهار کاکائوئی : 845
بهار سبز یشمی : 850
بهار سبز یشمی : 850
بهار هلوئی : 855
بهار هلوئی : 855
بهار یاسی : 860
بهار یاسی : 860
بهار شکلاتی