ژئو تكستايل ها

موكت فيروزه توليد كننده انواع مختلف ژئوتكستايلها براي مصارف گوناگون در عرض و طولهاي مختلف و با ضخامتهاي متفاوت مي باشد. امروژه ژئوتكستايلها مصارف مختلف و متفاوتي داشته و در صنايع گوناگون بكار گرفته مي شود. در ادامه انواع كاربرد ژئوتكستايلها آورده شده است:

 

زيرسازي بسترهاي نرم جاده اي :

موكت فيروزه توليد كننده انواع مختلف ژئوتكستايلها براي مصارف گوناگون در عرض و طولهاي مختلف و با ضخامتهاي متفاوت مي باشد

 

روكش خيابانها :

موكت فيروزه توليد كننده انواع مختلف ژئوتكستايلها براي مصارف گوناگون در عرض و طولهاي مختلف و با ضخامتهاي متفاوت مي باشد

 

زيرسازي زيل راه آهن :

موكت فيروزه توليد كننده انواع مختلف ژئوتكستايلها براي مصارف گوناگون در عرض و طولهاي مختلف و با ضخامتهاي متفاوت مي باشد

 

ساحل سازي :

موكت فيروزه توليد كننده انواع مختلف ژئوتكستايلها براي مصارف گوناگون در عرض و طولهاي مختلف و با ضخامتهاي متفاوت مي باشد

 

شيبها و ترانشه ها:

موكت فيروزه توليد كننده انواع مختلف ژئوتكستايلها براي مصارف گوناگون در عرض و طولهاي مختلف و با ضخامتهاي متفاوت مي باشد

 

 

 

 

قدردانی : 1تعداد بازدید : 10688